เกมการสร้างสรรค์

เกมการสร้างสรรค์ สื่อการสอน โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad http://math.ipst.ac.th/?ddownload=1954

อ่านต่อ

Monty Hall Problem

Monty Hall Problem สื่อประกอบกิจกรรมในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เรื่องความน่าจะเป็น

อ่านต่อ

วิหคโกรธา

วิหคโกรธา สื่อประกอบกิจกรรมในคู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรขาคณิตวิเคราะห์  ซึ่งผู้เรียนจะได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับพาราโบลาในการสร้างรอยเดินของนกให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

อ่านต่อ

Scrap Metal : Star Wars: Building a Galaxy with Code

  Building a Galaxy With Code https://studio.code.org/s/starwarsblocks/stage/1/puzzle/1

อ่านต่อ

Enjoy this interactive probability game for kids and have fun while improving your math skills.

Play Games http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/math/probability.html

อ่านต่อ