เรขาคณิตกับการออกแบบ

เรขาคณิตกับการออกแบบ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ePub) เรื่อง เรขาคณิตกับการออกแบบ http://www.scimath.org/ebook-mathematics/item/7401-geometryindesign  

อ่านต่อ

จะทันไหม

Math My Life เพราะคณิตอยู่ในชีวิตจริง Season 2 ตอนที่ 6 จะทันไหม สื่อเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

อ่านต่อ

การสะท้อน

การสะท้อน วิทยากร : อ.ชมัยพร ตั้งตน ผู้เชี่ยวชาญ สาขาคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี   การนำโปรแกรม

อ่านต่อ

อัตราส่วน

อัตราส่วน วิทยากร : รศ.ดร.ปรีชา เนาว์เย็นผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.สิริวรรณ จันทร์กูล นักวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์

อ่านต่อ

เลขยกกำลัง

เลขยกกำลัง วิทยากร : ผศ.ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   นำเสนอเรื่องราว และสถานการณ์ต่าง ๆ

อ่านต่อ

การเลื่อนขนาน

การเลื่อนขนาน วิทยากร : อ.ชมัยพร ตั้งตน ผู้เชี่ยวชาญ สาขาคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี   การนำโปรแกรม

อ่านต่อ

การใช้ GSP ในการสอนการแปลงทางเรขาคณิต

การใช้ GSP ในการสอนการแปลงทางเรขาคณิต วิทยากร : อ.ชมัยพร ตั้งตน ผู้เชี่ยวชาญ สาขาคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี

อ่านต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ตอนที่ 2

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ตอนที่ 2 วิทยากร : ผศ.ดร.ทรงชัย อักษรคิด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   กล่าวถึงรูปเรขาคณิตสามมิติที่ได้จากรูปคลี่แบบต่าง

อ่านต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ตอนที่ 1

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ตอนที่ 1 วิทยากร : ผศ.ดร.ทรงชัย อักษรคิด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ภาพที่ได้จากการมองรูปสามมิติในด้านหน้า

อ่านต่อ

การประมาณ

การประมาณ วิทยากร : อ.พิลาลักษณ์ ทองทิพย์ สาขาคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เน้นให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้การประมาณในชีวิตประจำวันของเรา  

อ่านต่อ