ค้นหา

วิธีการสมัคร
เอกสารสำหรับโรงเรียน
เอกสารสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.

ข่าวสาร กิจกรรม
งานประชุม แผนพัฒนาต่าง ๆ
เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT

เกี่ยวกับโครงการ

การที่จะบรรลุเป้าหมายประเทศไทย ๔.๐ และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตามความต้องการ ของพื้นที่ นั้นจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพกำลังคน โดยการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในทุกอำเภอของ จังหวัดทั่วประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนการคิดวิเคราะห์การคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาและการนำไปใช้ ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ

โรงเรียนในโครงการ

  • ภาคเหนือ

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • ภาคกลาง

  • ภาคตะวันออก

  • ภาคตะวันตก

  • ภาคใต้