สสวท. จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดหนองคาย

  สสวท. ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญจังหวัดและโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนการพัฒนาการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น ๒ จุด

อ่านต่อ

โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. จัดงาน “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สสวท. จับมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อาทิ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

อ่านต่อ

สร้างสรรค์ด้วยความคิด ประดิษฐ์เครื่องร่อนแบบเดินตาม งานสนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับจังหวัดหนองคายและหน่วยงานการศึกษาจังหวัดหนองคาย จัดงาน “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการรับรู้ ให้เยาวชนตระหนักถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์

อ่านต่อ

กิจกรรมเยาวชน “คณิตคิดสร้างสรรค์” ในงาน “สนุกวิทย์ Kids สร้างสรรค์” จังหวัดหนองคาย

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ร่วมกับจังหวัดหนองคาย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาคและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 และเขต

อ่านต่อ

นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์เรียนรู้วิทย์ คณิต และเทคโนโลยี ในงาน “สนุกวิทย์ Kids สร้างสรรค์”

     รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย  สุมิตร ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชมนิทรรศการผลงานของโรงเรียนตามแนวสะเต็มศึกษา ภายในงาน “สนุกวิทย์

อ่านต่อ

สสวท. มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร ในงาน “สนุกวิทย์ Kids สร้างสรรค์”

      รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร ให้หน่วยผู้สนับสนุนและหน่วยงานร่วมจัดแสดงนิทรรศการ

อ่านต่อ

ผสานพลังเดินหน้าโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

                  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

อ่านต่อ

สสวท. อบรมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจผู้บริหาร โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ปี

อ่านต่อ