การถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์กัลวานิก

เซลล์ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical cell) คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางเคมีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือไฟฟ้าเป็นเคมี

อ่านต่อ

“เลี้ยงขนฟูให้ดูดี”

การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “เลี้ยงขนฟูให้ดูดี” 5 พฤษภาคม 2561 ภาคเช้า

อ่านต่อ

“แล่นให้ไกลไปให้ถึง”

การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “แล่นให้ไกลไปให้ถึง” 28 เมษายน 2561 ภาคเช้า

อ่านต่อ

“ตามล่าหาสมบัติ”

การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ระดับประถมศึกษาตอนต้น “ตามล่าหาสมบัติ” 26 พฤษภาคม 2561 ภาคเช้า

อ่านต่อ

“เมืองจำลองในฝัน”

การอบรมครูทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย “เมืองจำลองในฝัน” 19 พฤษภาคม 2561 ภาคเช้า https://youtu.be/WNbFV2htd7E

อ่านต่อ

เทมเป้ (Tempeh) ถั่วหมักเชื้อรา อุดมคุณค่าทางอาหาร

เทมเป้ (Tempeh) ถั่วหมักเชื้อรา อุดมคุณค่าทางอาหาร นายไพโรจน์ แซ่หอ น.ส.บัวชมพู มาเยอะ น.ส.จิรัฐติกาล ศรีรักษ์

อ่านต่อ

ฟังไจแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจ

ฟังไจแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจ นายสิรวชญ์ ตรีเปีย น.ส.อรนันท์ เชื้อชาติ อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ธิยากรณ์ ศรีเมือง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

อ่านต่อ

บรรจุภัณฑ์เส้นใยจากเห็ดและรา

บรรจุภัณฑ์เส้นใยจากเห็ดและรา น.ส.ติณณา สุรจันทร์ น.ส.ปิยะธิดา พิชัยยุทธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : นิลวรรณ โชติพันธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

อ่านต่อ

รู้หรือไม่ฟังไจมีประโยชน์มหาศาล

รู้หรือไม่ฟังไจมีประโยชน์มหาศาล ด.ช.วีรชัย พรมมาส อาจารย์ที่ปรึกษา : Mr. Marvin E. Servallos โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง

อ่านต่อ