Monty Hall Problem

Monty Hall Problem สื่อประกอบกิจกรรมในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เรื่องความน่าจะเป็น

อ่านต่อ

การหาค่าประมาณของ pi ด้วย GeoGebra

การหาค่าประมาณของ pi ด้วย GeoGebra สื่อประกอบกิจกรรมในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องจำนวนจริง  ซึ่งจะคำนวณค่าประมาณของ pi

อ่านต่อ

วิหคโกรธา

วิหคโกรธา สื่อประกอบกิจกรรมในคู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรขาคณิตวิเคราะห์  ซึ่งผู้เรียนจะได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับพาราโบลาในการสร้างรอยเดินของนกให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

กำหนดการแถลงข่าวและพิธีเปิดกิจกรรม “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. วันที่ ๙

อ่านต่อ