วิหคโกรธา

วิหคโกรธา

สื่อประกอบกิจกรรมในคู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรขาคณิตวิเคราะห์  ซึ่งผู้เรียนจะได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับพาราโบลาในการสร้างรอยเดินของนกให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด