เรขาคณิตวิเคราะห์

ความรู้ก่อนหน้า : เรขาคณิตวิเคราะห์

ตัวอย่างแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบความรู้ก่อนที่นักเรียนจะเรียนเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์

http://www.scimath.org/documents/Analytic-Geometry.pdf