ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

ความรู้ก่อนหน้า : ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

ตัวอย่างแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบความรู้ก่อนที่นักเรียนจะเรียนเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

http://www.scimath.org/documents/Exponential-Function-and-Logarithmic-Function.pdf