ตรรกศาสตร์

ความรู้ก่อนหน้า : ตรรกศาสตร์

ตัวอย่างแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบความรู้ก่อนที่นักเรียนจะเรียนเรื่องตรรกศาสตร์

http://www.scimath.org/documents/Logic.pdf