จำนวนจริง

ความรู้ก่อนหน้า : จำนวนจริง

ตัวอย่างแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบความรู้ก่อนที่นักเรียนจะเรียนเรื่องจำนวนจริง

http://www.scimath.org/documents/Real-Number.pdf