ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ความรู้ก่อนหน้า : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ตัวอย่างแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบความรู้ก่อนที่นักเรียนจะเรียนเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

http://www.scimath.org/documents/Relation-and-Function.pdf