การประมาณ

การประมาณ

วิทยากร : อ.พิลาลักษณ์ ทองทิพย์

สาขาคณิตศาสตร์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

เน้นให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้การประมาณในชีวิตประจำวันของเรา

 

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น