การสะท้อน

การสะท้อน

วิทยากร : อ.ชมัยพร ตั้งตน

ผู้เชี่ยวชาญ สาขาคณิตศาสตร์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี

 

การนำโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) มาเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในเรื่องของการสะท้อน

 

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น