คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ วิชาเคมี

คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
วิชาเคมี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561
http://www.scimath.org/ebook-chemistry/item/8417-2-2560-2551