คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ส่วนที่ 2)

คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ส่วนที่ 2)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561
http://www.scimath.org/e-books/8415/flippingbook/index.html