คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา

คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
วิชาชีววิทยา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561
http://www.scimath.org/e-books/8416/flippingbook/index.html