สสวท. จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดหนองคาย

 

สสวท. ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญจังหวัดและโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนการพัฒนาการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น ๒ จุด ได้แก่

  • จุดแรก ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จัดที่โรงแรมคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท โดยมีผู้เชี่ยวชาญจังหวัด คณะครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนจากจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ชัยนาท สระบุรี ปทุมธานี และนนทบุรี รวมทั้งสิ้น ๗๖ โรง มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน รวม ๓๐๔ คน
  • จุดที่สอง ณ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จัดที่โรงแรมอัศวรรณ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจังหวัด คณะครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนจากจังหวัด หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู สกลนคร และนครพนม รวมทั้งสิ้น ๖๕ โรง มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน รวม ๒๖๐ คน

กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการประกอบไปด้วย การประชุมชี้แจงโครงการ การปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญจังหวัด กาจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน รวมถึงการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ โดยการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ในระยะเริ่มต้นของโรงเรียนรุ่นที่ ๑ โดยกำหนดประชุมจุดอื่นให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป