ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

กำหนดการแถลงข่าวและพิธีเปิดกิจกรรม “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์”

โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

วันที่  ๔  สิงหาคม ๒๕๖๑

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. แขกผู้มีเกียรติเข้าสู่พิธีเปิดงาน “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์”

ชมการแสดง รำมโนราห์ จากโรงเรียนบ้านช้างเผือก

ชมวีดิทัศน์โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.

 • นายเบญจพล พาลี
  ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ กล่าวต้อนรับ
 • ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานการจัดงานยกระดับโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
 • นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
 • รองศาสตราจารย์ธัชชัย สุมิตร
  ประธานกรรมการ สสวท.

  – กล่าวนโยบายขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพในประเทศไทย
  – มอบเกียรติบัตรและมอบโล่เกียรติคุณให้แก่หน่วยงาน ร่วมจัดงาน
  – แขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ประธานในพิธีและคณะผู้บริหารให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและเยี่ยมชมนิทรรศการ
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เชิญผู้บริหาร สสวท. หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดและภาคเอกชน
ประชุมหารือการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในโรงเรียนคุณภาพฯ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ดูรายละเอียดแผนผังห้องกิจกรรม และตารางกิจกรรม

ความละเอียดปกติ [1MB]
ความละเอียดสูง [2MB]