ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอประกาศรายชื่อครูผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  ถึง  2 สิงหาคม 2561  ณ ศูนย์อบรมจำนวน 8  ศูนย์อบรม รายละเอียดดังนี้

ลำดับ ศูนย์อบรม สถานที่อบรมวันที่
31 ก.ค. 61
ผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ รายชื่อครูผู้เข้ารับการอบรม
1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ห้อง 15401 ตึก 15 อาคารเรียนรวม ดร.เกษม เปรมประยูร

คณะศึกษาศาสตร์

(074-317600 ต่อ 3101)

ดูรายชื่อ คลิก
2 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น: หอประชุมสวัสดิวัตน์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ห้องประชุมปะการัง คณะวิทยาศาสตร์

ดร.เยาวเรศ ใจเย็น

คณะครุศาสตร์

(039-319-111 ต่อ 8101)

ดูรายชื่อ คลิก
3 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ห้องแก้วกัลยา ชั้น 3 อาคาร 35

ตึกการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์

ดร.ณัฐกิตติ์ สวัสดิ์ไธสง

คณะครุศาสตร์

(045-352000 ต่อ 1200)

ดูรายชื่อ คลิก
4 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี คณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.พัดตาวัน นาใจแก้ว คณะครุศาสตร์

(042-211 040 ต่อ 1301 )

ดูรายชื่อ คลิก
5 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ห้องประชุม อาคาร 29
(ตึกใหม่) ชั้น 15*
ผศ.ดร.เพ็ญศรี ประมุขกุล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(053-885600)

ดูรายชื่อ คลิก
6 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 อาจารย์วัชรศักดิ์ มาเกิด
คณะครุศาสตร์
(056-219-100-29)
ดูรายชื่อ คลิก
7 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า  ชั้น 15  อาคาร 15 ดร.วรวัฒน์ พรหมเด่น

คณะครุศาสตร์

(044-611221 ต่อ 1001)

ดูรายชื่อ คลิก
8 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารหอประชุม  โรงเรียนปทุมคงคา นายสรจิตต์ อารีรัตน์

(02-392-4021 ต่อ 2210)

ดูรายชื่อ คลิก

หมายเหตุ

หากท่านมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนเช่น ชุดหินและแร่ตัวอย่าง  สเตจไมโครมิเตอร์  เครื่องเคาะสัญญาณเวลา และเครื่องชั่ง cen-to-gram ขอความกรุณาท่านนำมาเข้ารับการอบรมด้วย

 

**ถ้าท่านมีเหตุขัดข้องประกาศใดสามารถติดต่อมาที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เบอร์ติดต่อ 02-392-4021 ต่อ 1418 หรือ 2210