“แล่นให้ไกลไปให้ถึง”

การอบรมครูทางไกล

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

“แล่นให้ไกลไปให้ถึง”

28 เมษายน 2561 ภาคเช้า https://youtu.be/eEc4iNJRUIs  (3:12:01)

28 เมษายน 2561 ภาคบ่าย https://youtu.be/KfngyjWETwU  (1:55:29)

29 เมษายน 2561 ภาคเช้า https://youtu.be/O93tWZkwsqo  (3:08:05)

29 เมษายน 2561 ภาคบ่าย https://youtu.be/_Ksn4j4FG2w   (2:11:22)

30 เมษายน 2561 ภาคเช้า https://youtu.be/jmGv1bn5S2I  (3:11:18)

30 เมษายน 2561 ภาคบ่าย https://youtu.be/i2KuazJtCak  (2:10:06)