“เลี้ยงขนฟูให้ดูดี”

การอบรมครูทางไกล

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

“เลี้ยงขนฟูให้ดูดี”

5 พฤษภาคม 2561 ภาคเช้า https://youtu.be/eb7lktGEpYE  (3:07:20)

5 พฤษภาคม 2561 ภาคบ่าย https://youtu.be/6Jg0zLZQYHk  (2:07:49)

6 พฤษภาคม 2561 ภาคเช้า https://youtu.be/KsUTnvPnCS8  (3:12:39)

6 พฤษภาคม 2561 ภาคบ่าย https://youtu.be/g-3sTnHly88  (2:10:28)

7 พฤษภาคม 2561 ภาคเช้า https://youtu.be/zVxsRHfDG_0  (3:09:04)

7 พฤษภาคม 2561 ภาคบ่าย https://youtu.be/wp7GDNI6p4c  (1:52:24)