“ตามล่าหาสมบัติ”

การอบรมครูทางไกล

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

“ตามล่าหาสมบัติ”

26 พฤษภาคม 2561 ภาคเช้า https://youtu.be/s_90kumkagY  (3:10:50)

26 พฤษภาคม 2561 ภาคบ่าย https://youtu.be/-MhiP4Vv4P4  (2:04:10)

27 พฤษภาคม 2561 ภาคเช้า https://youtu.be/VJMaQ4eLRR8  (3:05:44)

27 พฤษภาคม 2561 ภาคบ่าย https://youtu.be/2Q_mg2jXZRs  (2:11:56)

28 พฤษภาคม 2561 ภาคเช้า https://youtu.be/PLI_l5V9q7M  (3:04:42)

28 พฤษภาคม 2561 ภาคบ่าย https://youtu.be/wW5b9-w_mes  (2:10:11)