“เมืองจำลองในฝัน”

การอบรมครูทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

ปีงบประมาณ 2561

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

“เมืองจำลองในฝัน”

19 พฤษภาคม 2561 ภาคเช้า https://youtu.be/WNbFV2htd7E (3:10:51)

19 พฤษภาคม 2561 ภาคบ่าย https://youtu.be/ysqC84uwpO4 (2:01:09)

20 พฤษภาคม 2561 ภาคเช้า https://youtu.be/t2WRfNp65m0 (3:09:17)

20 พฤษภาคม 2561 ภาคบ่าย https://youtu.be/bFPnkrPTEN4 (1:22:06)

21 พฤษภาคม 2561 ภาคเช้า https://youtu.be/3Xfqudkce-c (3:09:45)

21 พฤษภาคม 2561 ภาคบ่าย https://youtu.be/1Yyu8DHB1AY (2:05:00)