โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. จัดงาน “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สสวท. จับมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อาทิ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. พร้อมจัดงาน “สนุกวิทย์ KIDSสร้างสรรค์” สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย

ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธย กล่าวในพิธีเปิดงาน “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ว่าเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด คือ การพัฒนากำลังคนและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีสมรรถนะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพในอนาคตได้

กิจกรรม “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” ที่จัดขึ้นนี้ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเชื่อมโยงทักษะความรู้ ไปใช้ในการดำรงชีวิตและการสร้างอาชีพ พัฒนาชุมชนและกำลังคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ

ดร.เกษม  บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า โครงการความร่วมมือกับจังหวัดเพื่อสร้างความตระหนักและสร้างการรับรู้ เรื่องโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. เป็นโครงการที่สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยมีความพร้อมและบุคลากรที่มีศักยภาพร่วมทำงานเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ  เพื่อนำแนวทางของโครงการนี้เข้าสู่การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่อันสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่น ในความเป็นเลิศทางวิชาการและผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงทำงานในทุกภาคส่วนของสังคม

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า แนวทางดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.เน้นการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สสวท. โดยนำเครื่องมือและประสบการณ์ โครงการของ สสวท.ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาได้ผลดีแล้วได้แก่ หลักสูตร  หนังสือเรียน คู่มือครู สื่อการเรียนรู้ ชุดการสอนเสริมสร้างการปฏิบัติการทั้งในและนอกห้องปฏิบัติการเข้าสู่การเรียน

การสอนของโรงเรียน  มุ่งเน้นวิธีการให้ครูและนักเรียนทำด้วยตัวเอง (Do-it-yourself approach) ส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้าน computing science  ทั้งในชั้นเรียน และ on-line ส่งเสริมการเรียนการสอน STEM EDUCATION ในโรงเรียน

นอกจากนี้ยังขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี แนวใหม่ โดยได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรที่มุ่งเน้นวิทยากรคำนวณ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน ให้สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผล และเป็นระบบมากขึ้น

เป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. มุ่งให้ทั่วถึงทุกอำเภอโดยครอบคลุมทั้ง 878 อำเภอ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 5 คือระดับมัธยมศึกษา 1,000 โรงเรียน ระดับประถมศึกษา 5,000 โรงเรียน  ภายในระยะเวลา 5 ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ  2560 – 2564 รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,000 โรงเรียน  และจะประเมินเพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากระดับก้าวหน้าจนเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากลในที่สุด

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์ สสวท.

10  กรกฎาคม 2561