เสวนาสร้างพลังเครือข่ายเข้มแข็ง โครงการโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท.

      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญจังหวัด โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ระหว่างวันที่ 20 -22 เมษายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ  พร้อมกันนี้ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ยังได้จัดให้มีการเสวนาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานและแนวทางพัฒนาครูตลอดจนการสร้างการรับรู้ของโครงการโรงเรียนคุณภาพฯ โดยมี ดร.กุศลิน มุสิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. และ นางกัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นวิทยากร รวมทั้งดร.อลงกต ใหม่ด้วง เป็นผู้ดำเนินการเสวนาตลอดรายการด้วย